Samandrag kapittel 5 - Ressursar, næringsliv og busetnad i Noreg

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Medlemskap gir deg full tilgang til en omfattende samling av dokumenter.

Emne

Økonomi og driftsledelse

Type

Sammendrag

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

1430

Sider

3

Opplastet

20. november 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Det anbefales sterkt å kun bruke dokumentene som en supplementær kilde til hjelp. Det er viktig å huske at den virkelige læringen kommer fra å gjøre oppgavene selv, og at kopiering kan føre til alvorlige konsekvenser i form av plagiat. Derfor bør man alltid sørge for å forstå og anvende kunnskapen på egen hånd, i stedet for å avhenge utelukkende av dokumentene.

Utdrag

Samandrag kapittel 5 NN

Ressursar, næringsliv og busetnad i Noreg

Ressursar kan både vere naturressursar eller kulturressursar. Naturressurs er førekomstar i naturen som kan vere til nytte for menneske som materialressursar og/eller energiressursar. Kulturressursar er knytte til menneska sjølv og det menneska har skapt. Kunnskap og teknologi er viktige kulturressursar som gjer det mogleg å utnytte naturressursar. Ein potensiell ressurs blir ein aktuell ressurs når teknologi og økonomi gjer det mogleg å utnytte ressursen.

Ressursar som blir danna sakte, kallar vi ikkje-fornybare ressursar eller lagerressursar. Fornybare ressursar er ressursar det tek kort tid å danne eller fornye. Her inngår krinsløpsressursar og betinga fornybare ressursar. Fotosyntesen er grunnlaget for grøne ressursar. Berekraftig utvikling inneber at vi som lever i dag, dekkjer behova våre utan at det øydelegg for at framtidige generasjonar skal få dekt sine behov. FN har vedteke mål for ei berekraftig

...