Finnfasit.no
Av Espen Noreng
Alle dokumenterLast oppLogg inn

Bruksvilkår


1. Avtalen
1.1 Formål

Denne avtalen er et juridisk dokument som beskriver dine og Finnfasit.no AS `"`Finnfasit.no, vi, oss`"` sine rettigheter og forpliktelser knyttet til de tjenestene som Finnfasit.no AS tilbyr via Finnfasit.no.

1.2. Avtalens virkning

Når du registrerer deg hos Finnfasit.no sine tjenester, erklærer du deg innforstått med betingelsene i denne avtalen. Du bekrefter at du er innforstått med vilkårene i avtalen hver gang du benytter Finnfasit.no tjenester. Din avkrysning i feltet `"`du har lest og aksepterer Finnfasit.no sine bruksvilkår`"` utgjør altså en juridisk bindende avtale mellom deg og Finnfasit.no.

1.3 Avtalens varighet

Denne avtalen er gjeldende inntil en ny versjon trer i kraft. Den gjelder for alle aktiviteter på Finnfasit.no og ditt forhold til Finnfasit.no.

2. Registrering
2.1 Registrering av brukeropplysninger

Som bruker av Finnfasit.no sine tjenester forplikter du deg til å registrere deg med ditt korrekte navn og e-postadresse. Husk at din e-postadresse vil benyttes til all kommunikasjon mellom deg og Finnfasit.no. Din adgangskode til Finnfasit.no er personlig og må ikke gis videre til noen andre. Adgangskoden er derfor kryptert, og det er bare du som til enhver tid kjenner den. Det er heller ikke tillatt å låne bort eller bruke andres brukerkonto. Det er ikke tillatt å opprette mer enn én brukerkonto per person uten at det på forhånd er inngått en avtale med Finnfasit.no.

2.2 Alder

Du må være 15 år eller eldre for å kunne opprette en profil på Finnfasit.no.

3. Ansvar og alminnelige betingelser
3.1 Immaterielle rettigheter

Du aksepterer at alle opphavsrettigheter, varemerker og andre immaterielle rettigheter vedrørende Finnfasit.no sine tjenester eies av Finnfasit.no AS.

Du aksepterer at dokumentene du laster opp til Finnfasit.no kan distribueres av Finnfasit.no AS. Finnfasit.no AS kan selge dokumentene videre og benytte dem til hva de måtte ønske, med hensyn til åndsverkloven.

3.2 Rettigheter til nedlastet materiale

Bruk av materiale fra Finnfasit.no innebærer en personlig rett til bruk av materialet. Materialet må ikke benyttes til videresalg eller gis videre til andre brukere uten skriftlig samtykke fra Finnfasit.no.

3.3 Manglende adgang til Finnfasit.no

Finnfasit.no kan ikke garantere at det til enhver tid er mulig å få adgang til Finnfasit.no. Hjemmesiden kan i perioder være utilgjengelig som følge av en planlagt midlertidig stenging eller en teknisk feil. Finnfasit.no kan i den forbindelse ikke gjøres ansvarlig for den manglende adgang som brukerne måtte oppleve.

3.4 Følgeskader

Finnfasit.no er ikke erstatningsansvarlig overfor deg eller en tredjepart for indirekte skader eller følgeskader, for tap av data, fortjeneste, inntekter eller forretninger, hvordan det enn måtte være forårsaket (enten som følge av uaktsomhet, mislighold av avtalen eller på annen måte), selv om et slikt tap eller en slik skade kunne forutses av Finnfasit.no eller Finnfasit.no var gjort oppmerksom på at muligheten forelå.

3.5 Åndsverk

Du er inneforstått med at du selv må ta konsekvensene hvis du laster opp andres åndsverk. Finnfasit.no er ikke ansvarlig ved slike forhold.

3.6 Force majeure

Finnfasit.no er ikke ansvarlig for manglende overholdelse av våre forpliktelser i henhold til denne avtale som skyldes faktorer som Finnfasit.no ikke er herre over, og som Finnfasit.no ikke med rimelighet burde ha forutsett.

Sist endret 6. desember 2021.