Sammendrag Kapittel 3 Bindinger, oppbygning og egenskaper Kjemi 1

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Emne

Kjemi

Type

Sammendrag

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

1874

Sider

5

Opplastet

21. august 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

Krystallinsk stoff: når partiklene i et fast stoff er pakket regelmessig i et bestemt mønster.

Smelte: flytende metall.

Legering: blandinger av metall og ett eller flere andre grunnstoffer for å gjøre metallet sterkere og mindre bøyelig. Stål er en legering av jern og karbon der karbonatomene mellom jernatomene gjør det vanskeligere for jernatomene å gli over hverandre.

Bindinger: tiltrekkende elektriske krefter mellom partikler. Den energimengden som skal til for å bryte en binding, er et mål for styrken på bindingen.- Sterke bindinger: en binding mellom forskjellige grunnstoffatomer er en mellomting av disse: - Metallbinding - Ionebinding - Kovalent binding (elektronparbinding) - Svake bindinger: bindinger mellom molekyler som bestemmer smelte- og kokepunkt og hvor lett stoffet løser seg vann. - Dipolbinding - Hydrogenbinding

Bindingstype

Beskrivelse

Relativ bindingsstyrke

Ionebinding

mellom ioner

600-4000

Kovalent binding

i molekyler

200-800

Hydrogenbinding

mellom mol

...

Tilsvarende dokumenter

Sammendrag Kapittel 6 Varme, uorden og spontanitet Kjemi 1

Kjemi - 21. august 2022

Prosess: kjemiske og fysiske forandringer. Forbrenning, smelting. Eksoterm reaksjon: reaksjon som avgir energi. Her vil produktene ha lavere energi enn reaktantene sammenlagt, og ∆H er negativ. Brenning av trekull C(s)+O2(g)→CO2(g). Endoterm... reaksjon: reaksjon som krever tilførsel av energi. He...

Oppgave 3 Kjemi, språk og reaksjoner NAT261

Kjemi - 18. september 2022

1 Kjemi – språk og reaksjoner Oppgave 3 NAT261 H-2018 Gruppe 7: 2 Innhold Kjemi – språk og reaksjoner ..................................................... 1 1. Innledning ..................................................... 3 2. Formål med undervisningen...........................

Sammendrag Kapittel 8 Syrer og baser Kjemi 1

Kjemi - 21. august 2022

Egenskaper Syrer og sure løsninger Baser og basiske løsninger Smaker surt Smaker bittert Endrer farge på indikatorer og noen plantefarger Endrer farge på indikatorer og noen plantefarger Nøytraliserer... en base Nøytraliserer en syre pH<7 pH>7 Leder strøm Leder strøm Reagerer med uedelt...

Sammendrag Kapittel 1 Verden som kjemikeren ser den Kjemi 1

Kjemi - 21. august 2022

Kjemi: læren om stoffene, deres oppbygning, egenskaper og reaksjoner og om energiforandringer ved stoffendringene. Moderne kjemi: samspillet mellom arbeid på makronivå, forklaring på mikronivå og kjemispråk.- Makronivå: beskrivelser med kjemiske stoffer.- Mikronivå: forklaringer med atomer, molekyl...

Sammendrag Kapittel 5 Stoffer reagerer Kjemi 1

Kjemi - 21. august 2022

Kjemisk reaksjon: prosess der ett eller flere utgangsstoffer/reaktanter reagerer og danner produkter. Reaksjonen beskrives med en reaksjonslikning. På makronivå skjer en observerbar endring der det dannes ett eller flere stoffer fra ett eller flere stoffer. På mikronivå skjer en stoffendring der ste...

Sammendrag Kapittel 10 Vann Kjemi 1

Kjemi - 21. august 2022

Vannets egenskaper:Forekomst: det stoffet det er mest av på jorda; 70 % av jordoverflaten.Aggregattilstander:... det eneste stoffet med alle aggregattilstandene i naturen; is, vann og vanndamp.Smelte- og kokepunkt: høyt smelte- og kokepunkt sammenliknet med stoffer med molekyler av samme størrelse. ...

Sammendrag Kapittel 2 Formler og navn på uorganiske forbindelser Kjemi 1

Kjemi - 21. august 2022

Organiske forbindelser: de fleste forbindelser med C-atomer. Uorganiske forbindelser: har ikke C i formelen, med unntak av oksidene CO og CO2, syrene H2CO3 og HCN og salter av disse syrene. Indeks: et tall nede på linjen etter atomsymbolet som oppgir antall atomer av hver type. Indeks Tallord 1...

Sammendrag Kapittel 4 Stoffmengde og konsentrasjon Kjemi 1

Kjemi - 21. august 2022

Avogadros konstant (NA): antall partikler i ett mol av stoffet. I en stoffmengde på 1 mol er det 6,022·1023 partikler av stoffet. NA=6,022·1023 mol-1 (per mol) Stoffmengde (n): en av de syv grunnstørrelsene i det internasjonale enhetssystemet SI. SI-enheten for stoffmengde er mol. Stoffmengde In...

Sammendrag Kapittel 9 Organisk kjemi Kjemi 1

Kjemi - 21. august 2022

Organisk kjemi: beskriver ofte en reaksjon uten fullstendig reaksjonslikning; ubalansert og uten tilstandssymboler - viktigst er utgangsstoffet og produktet. Organiske forbindelser: alle kjemiske forbindelser som inneholder karbon, med unntak av karbondioksid, karbonmonoksid, karbonsalter og karbid...

Sammendrag Kapittel 7 Reaksjonsfart og likevekt Kjemi 1

Kjemi - 21. august 2022

Bevegelsesenergi: den energien en gjenstand har på grunn av farten sin. Den gjennomsnittlige bevegelsesenergien hos partiklene i et stoff tilsvarer temperaturen i stoffet.- Fast stoff: partiklene vibrerer om et fast punkt → kraftigere vibrasjoner → høyere temperatur.- Væske: partiklene roterer og vi...