Oppgave 3 Kjemi, språk og reaksjoner NAT261

Du må laste opp et dokument for å få tilgang til dette dokumentet.

Emne

Kjemi

Type

Oppgaver

Karakter

Godkjent

Nedlastinger

0

Ord

3218

Sider

19

Opplastet

18. september 2022

Nyttig?

0

Du må være registrert og logget inn for å stemme.

Utdrag

1

Kjemi

– språk og reaksjoner

Oppgave 3

NAT261

H-2018

Gruppe 7:

2

Innhold

Kjemi – språk og reaksjoner .................................................................................................................... 1

1. Innledning ............................................................................................................................. 3

2. Formål med undervisningen............................................................................................ 4

3. Beskrivelse av undervisningsaktiviteten ..................................................................... 5

4. Vurdering .............................................................................................................................. 7

5. Bakgrunn for valg av arbeidsmåter ......................................................................

Innledning

Kjemi er den grenen av naturvitenskapen som har med stoffene og deres oppbygning,

egenskaper og reaksjoner å gjøre. Ved eksperimentering med stoffer i laboratoriet, beskrives

det som observeres på makronivå og forklares på mikronivå. I tillegg blir funnene presentert i

form av kjemiske formler og symboler. Lærere betrakter gjerne stoffene og deres egenskaper

og reaksjoner i alle tre dimensjoner samtidig, mens elevene ikke nødvendigvis ser denne

koblingen mellom dimensjonene like lett. Det er viktig at vi som lærere er bevisst dette og

hjelper elevene ved at vi presiserer hvilket nivå vi er på.

For elevene kan kjemi fremstå som et fremmedspråk, ved at de må lære seg flere regler for

navnsetting og for å sette sammen formler. Hvert stoff har sin formel og sitt navn - gitt ved

systematisk bruk av et sett med regler (Vivi Ringnes, 1996). Det kan være mange

fremmedord for elevene, og disse er det viktig at vi prøver å forklare i undervisningen.

Kjemi er i stor grad en erfaringsvitenskap og dette bør gjenspeiles i kjemiundervisningen

med mye praktisk arbeid. Tradisjonelle kjemiforsøk setter en rekke krav og elevene må holde

rede på mye informasjon på en gang. De må lese fremgangsmåten og navn på kjemikalier

og utstyr, samt trekke inn relevant teori og finne ut hvordan de skal anvende utstyret.

Samtidig kan det være at læreren gir tilleggsinformasjon om gjennomføringen av forsøket, og

at medelever kommenterer forsøket og andre forhold som kan være irrelevante. Visst det er

for mye støy, kan det føre til at elevene bare følger fremgangsmåten uten å reflektere over

sammenhengene. I så tilfelle vil de miste oversikt over arbeidet og få et lite læringsutbytte

(Ringnes og Hannisdal, 2006).

...

Tilsvarende dokumenter

Sammendrag Kapittel 6 Varme, uorden og spontanitet Kjemi 1

Kjemi - 21. august 2022

Prosess: kjemiske og fysiske forandringer. Forbrenning, smelting. Eksoterm reaksjon: reaksjon som avgir energi. Her vil produktene ha lavere energi enn reaktantene sammenlagt, og ∆H er negativ. Brenning av trekull C(s)+O2(g)→CO2(g). Endoterm... reaksjon: reaksjon som krever tilførsel av energi. He...

Sammendrag Kapittel 8 Syrer og baser Kjemi 1

Kjemi - 21. august 2022

Egenskaper Syrer og sure løsninger Baser og basiske løsninger Smaker surt Smaker bittert Endrer farge på indikatorer og noen plantefarger Endrer farge på indikatorer og noen plantefarger Nøytraliserer... en base Nøytraliserer en syre pH<7 pH>7 Leder strøm Leder strøm Reagerer med uedelt...

Sammendrag Kapittel 1 Verden som kjemikeren ser den Kjemi 1

Kjemi - 21. august 2022

Kjemi: læren om stoffene, deres oppbygning, egenskaper og reaksjoner og om energiforandringer ved stoffendringene. Moderne kjemi: samspillet mellom arbeid på makronivå, forklaring på mikronivå og kjemispråk.- Makronivå: beskrivelser med kjemiske stoffer.- Mikronivå: forklaringer med atomer, molekyl...

Sammendrag Kapittel 5 Stoffer reagerer Kjemi 1

Kjemi - 21. august 2022

Kjemisk reaksjon: prosess der ett eller flere utgangsstoffer/reaktanter reagerer og danner produkter. Reaksjonen beskrives med en reaksjonslikning. På makronivå skjer en observerbar endring der det dannes ett eller flere stoffer fra ett eller flere stoffer. På mikronivå skjer en stoffendring der ste...

Sammendrag Kapittel 10 Vann Kjemi 1

Kjemi - 21. august 2022

Vannets egenskaper:Forekomst: det stoffet det er mest av på jorda; 70 % av jordoverflaten.Aggregattilstander:... det eneste stoffet med alle aggregattilstandene i naturen; is, vann og vanndamp.Smelte- og kokepunkt: høyt smelte- og kokepunkt sammenliknet med stoffer med molekyler av samme størrelse. ...

Sammendrag Kapittel 2 Formler og navn på uorganiske forbindelser Kjemi 1

Kjemi - 21. august 2022

Organiske forbindelser: de fleste forbindelser med C-atomer. Uorganiske forbindelser: har ikke C i formelen, med unntak av oksidene CO og CO2, syrene H2CO3 og HCN og salter av disse syrene. Indeks: et tall nede på linjen etter atomsymbolet som oppgir antall atomer av hver type. Indeks Tallord 1...

Sammendrag Kapittel 4 Stoffmengde og konsentrasjon Kjemi 1

Kjemi - 21. august 2022

Avogadros konstant (NA): antall partikler i ett mol av stoffet. I en stoffmengde på 1 mol er det 6,022·1023 partikler av stoffet. NA=6,022·1023 mol-1 (per mol) Stoffmengde (n): en av de syv grunnstørrelsene i det internasjonale enhetssystemet SI. SI-enheten for stoffmengde er mol. Stoffmengde In...

Sammendrag Kapittel 3 Bindinger, oppbygning og egenskaper Kjemi 1

Kjemi - 21. august 2022

Krystallinsk stoff: når partiklene i et fast stoff er pakket regelmessig i et bestemt mønster. Smelte: flytende metall. Legering: blandinger av metall og ett eller flere andre grunnstoffer for å gjøre metallet sterkere og mindre bøyelig. Stål er en legering av jern og karbon der karbonatomene mell...

Sammendrag Kapittel 9 Organisk kjemi Kjemi 1

Kjemi - 21. august 2022

Organisk kjemi: beskriver ofte en reaksjon uten fullstendig reaksjonslikning; ubalansert og uten tilstandssymboler - viktigst er utgangsstoffet og produktet. Organiske forbindelser: alle kjemiske forbindelser som inneholder karbon, med unntak av karbondioksid, karbonmonoksid, karbonsalter og karbid...

Sammendrag Kapittel 7 Reaksjonsfart og likevekt Kjemi 1

Kjemi - 21. august 2022

Bevegelsesenergi: den energien en gjenstand har på grunn av farten sin. Den gjennomsnittlige bevegelsesenergien hos partiklene i et stoff tilsvarer temperaturen i stoffet.- Fast stoff: partiklene vibrerer om et fast punkt → kraftigere vibrasjoner → høyere temperatur.- Væske: partiklene roterer og vi...